Positions up for election on Lagtima Landskap II spring 21

Valbara förtroendeposter till Lagtima landskap II VT21

Positions up for election on Lagtima Landskap II spring 21

Intresserad av något ämbete?

Vill du ställa upp till en förtroendevaldpost eller få mer information? Kontakta valnämnden på val@gotlandsnation.se

Val till valnämnden bereds av kuratelet. Kontakta Förste kurator för mer information, för att ställa upp i val eller för att framföra ärende som du önskar tas upp på landskapet genom email till 1q@gotlandsnation.se

 

Interested in a position?

Contact the election committee at val@gotlandsnation.se  if you have question about a position or to run in the election

If interested in running for the electoral committee, contact the curatel through the First Curator on 1q@gotlandsnation.se

Also contact the first curator if you have any general question about the Landskap, or if you have a matter which you think should be discussed at the Landskap

 

Ordinarie val för perioden HT21 - VT26

Elections for the period of autumn 21 – spring 26

En inspektor HT21-VT26

One Inspector autumn 21 – spring 26

 

Ordinarie val för perioden HT21-VT23

Elections for the period of autumn 21 – spring 23

En skattmästare HT21 - VT23

One Treasurer autumn 21 – spring 23

Tre styrelseledamöter HT21 – VT23

Three board members autumn 21 – spring 23

 

Ordinarie val för perioden HT21 - VT22

Elections for the period of autumn 21 – spring 22

En fanbärare HT21 - VT22

One Banner Bearer autumn 21 – spring 22

En fotograf HT21 - VT22

One Photographer autumn 21 – spring 22

En förman för gutniska lekar HT21 – VT22

One Head of Gotlandic Games autumn 21 – spring 22

En granskningsman HT21 – VT22

One Examiner autumn 21 – spring 22

 

En idrottsförman HT21 – VT22

One Head of Sports autumn 21 – spring 22

En IT-ansvarig HT21 – VT22

One IT-responsible autumn 21 – spring 22

En krönikör HT21 – VT22

One Columnist autumn 21 – spring 22

En körordförande HT21 – VT22

One Head of Choir autumn 21 – spring 22

En marshalk HT21 – VT22

One Marshall autumn 21 – spring 22

En nationsmarshalk HT21 – VT22

One Nation Marshall autumn 21 – spring 22

En PR-förman HT21 – VT22

One Head of PR autumn 21 – spring 22

En miljöförman HT21 – VT22

One Head of Environment autumn 21 – spring 22

En redaktör HT21 – VT22

One Editor autumn 21 – spring 22

Minst en revisor HT21 – VT22

At least one accountant autumn 21 – spring 22

En sekreterare HT21 – VT22

One Secretary autumn 21 – spring 22

En sånganförare HT21 – VT22

One Song Leader autumn 21 – spring 22

En teaterförman HT21 – VT22

One Head of Theatre autumn 21 – spring 22

En valnämndsordförande HT21 – VT22

One Head of the Election Committee autumn 21 – spring 22

8 valnämndsnämndsledamöter HT21 – VT22

8 members of the Election Committee autumn 21 – spring 22

2 valnämndssuppleanter HT21 – VT22

2 deputy members of the Election Committee autumn 21 – spring 22

Minst en ledamot av PR-nämnden HT21 – VT22

At least one member of the PR-Committee autumn 21 – spring 22

Minst en medlem av hembyggds- och kulturnämnden

At least one member of the Home- and Culture-committee

 

 

 

Ordinarie val för perioden HT21

Elections for the period of autumn 21

5 helgfikavärdar HT21

5 Weekend Fika Hosts autumn 21

6 pluggfikavärdar HT21

6 Studyfika Hosts autumn 21

 

 

Fyllnadsval val för perioden 2021

By-elections for the period of 2021

En PR-förman 2021

One Head of the PR-committee 2021

En redaktör 2021

One Editor 2021

En uthyrningsansvarig 2021
One Head of Rentals 2021

En recentiorsförman 2021

One Head of the Fresher’s Committee 2021

En stipendienämndsledamot 2021

One member of the Scholarship Committee 2021

biblioteksnämndsledamöter 2021

Members of the Library Committee 2021

recentiorsnämndsledamöter 2021

Members of the Freshers Committee 2021

 

Fyllnadsval för perioden HT21

By-elections for the period of autumn 21

6 klubbverkare HT21

6 Club Workers autumn 21

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyllnadsval för perioden HT21-VT22

By-elections for the period of autumn 21-spring 22

En internationell sekreterare HT21 – VT22

One International Secretary autumn 21 – spring 22

En sexamästare HT21 – VT22

One Master of Sexas autumn 21 – spring 22

En uthyrningsansvarig HT21 – VT22

One Head of Rentals autumn 21 – spring 22

 

Fyllnadsval för perioden HT20-VT21

By-elections for the period of autumn 20 – spring 21

En miljöförman HT20 – VT21

One Environment-respoonsible autumn 20 – spring 21

2 st valnämndsledamöter HT20-VT21
2 members of the Electoral committee autumn 20 – spring 21

Hembygds- och kulturnämndsledamöter HT20-VT21
Home- and Cultural committee autumn 20 - spring 21

Minst 1st PR-nämndsledamöter HT20-VT21
At least 1 members of the PR-committee autumn 20 - spring 21

 

 

Fyllnadsval för perioden VT21

By-elections for the period of spring 21

2 klubbverkare VT21

2 Club Workers spring 21

2 helgfikavärdar VT21

2 Weekend Fika Hosts spring 21

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala