Lagtima Landskap den 3 december 2013

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 3 december 2013 klockan 18.00 å nationens festsal.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Adjungeringar
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelande från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Bostadspoäng
 16. Fyllnadsval av en klubbverkare ht 13
 17. Fyllnadsval av en nationsstyrelseledamot ht 12-vt 14
 18. Fyllnadsval av en idrottsförman ht 13-vt 14
 19. Fyllnadsval av en teaterförman ht 13-vt 14
 20. Fyllnadsval av en recentiorsförman ht 13-vt 14
 21. Fyllandsval av en PR-förman ht 13-vt 14
 22. Fyllnadsval av en köksmästare vt 14
 23. Fyllnadsval av en recentiorsförman 2014
 24. Fyllnadsval av en uthyrningsansvarig 2014
 25. Fyllnadsval av fem klubbverkare vt 14
 26. Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht 13-vt 14
 27. Val av en bibliotekarie 2014
 28. Val av en arkivarie 2014
 29. Val av en vice HK-nämndsordförande 2014
 30. Val av 8 vardagsfikavärdar vt 14
 31. Val av 1-2 DJ's 2014
 32. Val av en redaktör 2014
 33. Val av en idrottsförman 2014
 34. Val av en fanbärare 2014
 35. Val av en granskningsman 2014
 36. Val av en utskänkningsförman 2014-2015
 37. Val av en hemsidesansvarig vt 14
 38. Val av en radioförman vt 14
 39. Val av fem helgfikavärdar vt 14
 40. Val av 6 stipendienämndsledamöter 2014
 41. Val av 3 fastighetsnämndsledamöter 2014
 42. Val av minst 4 biblioteksnämndsledamöter 2014
 43. Val av minst 4 recentiorsnämndsledamöter 2014
 44. Val av minst 4 PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2014
 45. Val av minst 4 radionämndsledamöter vt 14
 46. Utdelning av stipendier
 47. Granskning av ämbetsmän
 48. Val av hedersledamot
 49. Hemförlovning
 50. Övriga frågor
 51. Ordet fritt
 52. Landskapets avslutande

Uppsala den 26 november 2013

Kristina Melin

Förste kurator

Landskapet är nationens beslutande organ, där alla medlemmar av nationen har närvarorätt. Visar man upp giltigt nationskort för innevarande termin har man också rösträtt. Välkomna!

Bilaga till §15 står att finna längst ner på detta inlägg om du klickar på inläggets rubrik.

The office

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Wednesdays 18-00

Thursdays 18-00

Fridays 18-01

Jakens café

Sat-Sun 12-15

Study fika

Mon-Thu 10-16

Library

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

mon-fri 14-17

sun 12-15

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Ludwig Öström

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala