Kallelse landskap 4/12 kl 18.00

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 4 december 2012 klockan 18.00 å nationens festsal.

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av kallelseförfarandet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Adjungeringar
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Godkännande av föregående landskapsprotokoll
 8. Meddelanden från inspektor
 9. Meddelanden från nationsstyrelsen
 10. Meddelanden från kuratelet
 11. Meddelande från bostadsstiftelsen
 12. Övriga meddelanden
 13. Inträdda landsmän
 14. Utträdda landsmän
 15. Bokslut
 16. Fyllnadsval av en recentiorsförman ht12-vt13
 17. Fyllnadsval av en valnämndsledamot ht12-vt13
 18. Fyllnadsval av en redaktör ht12-vt13
 19. Fyllnadsval av två revisorssuppleanter ht12-vt13
 20. Fyllnadsval av 4 klubbverkare vt13
 21. Fyllnadsval av en recentiorsförman 2013
 22. Val av en bibliotekarie 2013
 23. Val av en arkivarie 2013
 24. Val av en vice HK-nämndsordförande 2013
 25. Val av 8 vardagsfikavärdar vt 13
 26. Val av 1-2 DJ's 2013
 27. Val av en redaktör 2013
 28. Val av en idrottsförman 2013
 29. Val av en fanbärare 2013
 30. Val av en granskningsman 2013
 31. Val av en hemsidesansvarig vt 13
 32. Val av en radioförman vt 13
 33. Val av fem helgfikavärdar vt 13
 34. Val av en tillförordnad köksmästare vt 13
 35. Val av 6 stipendienämndsledamöter 2013
 36. Val av 3 fastighetsnämndsledamöter 2013
 37. Val av minst 4 biblioteksnämndsledamöter 2013
 38. Val av minst 4 recentiorsnämndsledamöter 2013
 39. Val av minst 4 PR- och kommunikationsnämndsledamöter 2013
 40. Val av minst 4 radionämndsledamöter vt 13
 41. Utdelning av stipendier
 42. Granskning av ämbetsmän
 43. Val av hedersledamot
 44. Hemförlovning
 45. Övriga frågor
 46. Ordet fritt
 47. Landskapets avslutande

Uppsala den 27 november 2012

Hanna Mattsson, Förste Kurator

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala