Lagtima Landskap

This content is not translated.

Currently showing the Swedish language version.

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 23 september 2014 klockan 18.00 å nationens festsal.


Preliminär föredragningslista:

§1    Landskapets öppnande
§2    Fastställande av röstlängd
§3    Godkännande av kallelseförfarandet
§4    Fastställande av föredragningslistan
§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6    Godkännande av föregående landskapsprotokoll
-    2014-05-13
§7    Adjungeringar
§8    Meddelanden från inspektor
§9    Meddelanden från nationsstyrelsen
§10    Meddelanden från kuratelet
§11    Meddelanden från bostadsstiftelsen
§12    Övriga meddelanden
§13    Inträdda landsmän
§14    Utträdda landsmän
§15    Kallade seniorer
§16    Val av två valnämndssuppleanter ht14-vt15
§17    Fyllnadsval av en DJ 2014
§18    Fyllnadsval av en Fanbärare 2014
§19    Fyllnadsval av en Fanbärare ht14-vt15
§20    Fyllnadsval av en Fotograf ht14-vt15
§21    Fyllnadsval av en Granskningsman 2014
§22    Fyllnadsval av tre Helgfikavärdar ht14
§23    Fyllnadsval av en HK-nämndsordförande ht14-vt15
§24    Fyllnadsval av en Idrottsförman 2014
§25    Fyllnadsval av en Klubbmästare 2014
§26    Fyllnadsval av fem Vardagsfikavärdar ht14
§27    Fyllnadsval av en Miljöförman ht14-vt15
§28    Fyllnadsval av en Nationsmarskalk ht14-vt15
§29    Fyllnadsval av en Radioförman ht14
§30    Fyllnadsval av en Redaktör ht14-vt15
§31    Fyllnadsval av en Sekreterare ht 14-vt15
§32    Fyllnadsval av en Teaterförman ht14-vt15
§33    Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig ht14-vt15
§34    Fyllnadsval av en Vice hk-nämndsordförande 2014
§35    Fyllnadsval av minst 3 Biblioteksnämndsledamöter 2014
§36    Fyllnadsval av minst 2 Recentiorsnämndsledamöter 2014
§37    Fyllnadsval av minst 4 Hk-nämndsledamöter ht14-vt15
§38    Fyllnadsval av minst 3 Pr-nämndsledamöter 2014
§39    Fyllnadsval av minst 4 Radionämndsledamöter 2014
§40    Fyllnadsval av en Fastighetsnämndsledamot 2014
§41    Fyllnadsval av en Bostadsstiftelseledamot ht13-vt15
§42    Fyllnadsval av en Valnämndsledamot ht14-vt15
§43    Bemyndigande av Bostadsstiftelsestyrelsen till lån
§44    Bokslut
§45    Budget
§46    Bostadsförtur för Köksmästare
§47    Policydokument
§48    Nationens organisation
§49    Val av hedersledamot
§50    Tillsättande av stipendier
§51    Granskningar av ämbetsmän
§52    Övriga frågor
§53    Ordet fritt
§54    Landskapets avslutande


Väl mött,

Patrik Larsson
Förste kurator 2014

The office

Opens 12/8

Monday 13-15

Tueday 11-13

Thursday 14-16

Bettys pub

Opens 5/9

Jakens café

Opens 8/9

Sat-Sun 12-15

Study fika

Opens 9/9

Mon-Thu 10-16

Library

Opens 5/9

Thursdays 14-16

MEMBERSHIP REGISTRATION

during reception hours

Contact us

1Q - First curator

Johanna Bodén

The First Curator handles questions regarding membership, scholarships and the nation in general

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Second curator

Alva Häyry

The Second Curator handles salaries, questions regarding housing and the nation economy

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Third curator

Julian Wide

The Third Curator is responsible for the pub, fika and rentals at the nation

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

More contact info »

Loading Google Maps...

Find us

Address:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala