17 sep

Studentrum ledigt

Studentrum beläget i nationshuset blir ledigt f.r.o.m. 1 oktober. Detta rum är 21 kvadratmeter stort. Obligatoriskt medlemskap vid Gotlands nation gäller vid ansökningstillfället. Ansökan och studieintyg skall vara andre kurator tillhanda senast den 23 september kl 12:00. Utlysningen sker i nationens lokaler på Östra Ågatan 13 den 24 september kl 14:00, och det är obligatorisk närvaro för intresserade, antingen personligen eller genom skriftligen befullmäktigat ombud. I detta rum gäller den vanliga nationsförturen enligt reglemente.

17 sep

Studentrum ledigt

Studentrum beläget i nationshuset blir ledigt f.r.o.m. 1 oktober. Detta rum är 22,5 kvadratmeter stort. Obligatoriskt medlemskap vid Gotlands nation gäller vid ansökningstillfället. Ansökan och studieintyg skall vara andre kurator tillhanda senast den 23 september kl 12:00. Utlysningen sker i nationens lokaler på Östra Ågatan 13 den 24 september kl 14:00, och det är obligatorisk närvaro för intresserade, antingen personligen eller genom skriftligen befullmäktigat ombud. I detta rum gäller den vanliga nationsförturen enligt reglemente.

16 sep

Lagtima Landskap

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till lagtima landskap tisdagen den 23 september 2014 klockan 18.00 å nationens festsal.


Preliminär föredragningslista:

§1    Landskapets öppnande
§2    Fastställande av röstlängd
§3    Godkännande av kallelseförfarandet
§4    Fastställande av föredragningslistan
§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§6    Godkännande av föregående landskapsprotokoll
-    2014-05-13
§7    Adjungeringar

Sidor